Finanskatt ble innført fra.
Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017 33 Trinn 1 Innslagspunkt 164 100 kroner Sats 0,93 Trinn 2 Innslagspunkt 230 950 kroner Sats 2,41 Trinn 3 Innslagspunkt 580 650 kroner Sats i Nord-Troms og Finnmark 9,52 Sats i resten av landet 11,52 Trinn 4 Innslagspunkt 934 050 kroner Sats 14,52 .
11 Det er ingen egentlige skattefrie beløp ved beregning av trygdeavgiften.
Avskrivninger foretas etter saldometoden med utgangspunkt i historisk kostpris.Minstefradraget for lønnsinntekter og minstefradraget for pensjonsinntekter samordnes for skattytere som har både lønns- og pensjonsinntekter, slik at samlet fradrag ikke kan overstige øvre grense i minstefradraget for lønnsinntekter.10) Bygninger med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med 8 pst.De politiske motsetningene knyttet til sam og sofie rabattkode skattenivå og det offentliges oppgaver vil som oftest følge en utpreget «høyrevenstre-akse» i politikken.Konjunktursituasjonen i det enkelte land vil også påvirke skattenivået som andel av BNP fordi veksten i skatteinntekter på grunn av endret økonomisk aktivitet kan avvike fra veksten i BNP.Opphold utenfor hjemmet (1) Skattyter som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet, gis fradrag for merkostnader på grunn av fraværet med de begrensninger som følger av denne paragraf.For å iverksette Stortingets skatte- og avgiftsopplegg får Finansdepartementet støtte av to underliggende etater: Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten.Eksempler på særavgifter er alkoholavgift, veibruksavgift på bensin og elektrisitetsavgift.Driftsmidler med en kostpris lavere enn 15 000 kroner eller med kortere brukstid enn 3 år anses ikke som varige, og kan dermed utgiftsføres direkte.Skatteutgiften knyttet til beskatning av egen bolig og fritidseiendom er den desidert største skatteutgiften og utgjør om lag 40 av de samlede skatteutgiftene.Fradrag gis ikke dersom skattyter krever fradrag for fagforeningskontingent etter 6-20.Merverdiavgiften er derfor i hovedsak en beskatning av forbruk.(3) I virksomhet skal fradrag for kostutgifter som påføres ved yrkesreise med overnatting ikke reduseres med kostbesparelsen i hjemmet.I motsetning til merverdiavgiften, hvor avgiftsplikten omfatter alle ledd i omsetningskjeden frem til forbruker, er særavgiftene begrenset til det første omsetningsleddet (produsent, importør, osv.).At de kun har til hensikt å skaffe staten inntekter, men særavgifter kan også benyttes som virkemiddel for å prise eksterne effekter, for eksempel knyttet til bruk av helse- og miljøskadelige produkter.
4 (6/10) i: forretningsbygg 2 j: fast teknisk installasjon i bygninger 10 I gruppe C er maksimal avskrivningssats på 24 prosent for alle driftsmidler i saldogruppen.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller.) 10 4 (8) pst.
Leidangsordningen ble kodifisert i landskapslovene ( Gulatingsloven og Frostatingsloven ) og senere i Magnus Lagabøtes landslov.En oversikt over skatteutgifter og skattesanksjoner i Norge presenteres hvert år i Prop.Særavgifter rediger rediger kilde Særavgifter legges på innførsel, produksjon eller innenlandsk omsetning av nærmere angitte varer og tjenester eller som knyttes til å eie eller til å endre eierforhold til bestemte varer og fast eiendom.Dansketid rediger rediger kilde På 1500-tallet ble leidangsskatten supplert av ekstraskatter utskrevet i unntakstilfeller, som ved krig.6) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs.6 Skatt som andel av BNP rediger rediger kilde Samlet skattenivå i prosent av BNP i Norge og oecd, Det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge er blant de høyeste i oecd og utgjorde i 2010 42,8 av bruttonasjonalproduktet (BNP).Særskilt fradrag i arbeidsinntekt kr 31 800 kr - Særfradrag for alder og uførhet.
Det tidlige rikskongedømmet hadde også andre mer tilfeldige skatteinntekter som finnskatten (og muligens andre skattlandsinntekter fra Shetland, Orknøyene, Færøyene og Suderøyene ) og handels- og ferdselsavgifter (landaurar).