Hvis den er treg, vil prisen han er villig til å betale for varen, ikke falle mye som følge av en betydelig økning i hans tilgang på vin tv music channel den; og et lite fall i pris vil føre til en forholdsmessig stor økning i hans innkjøp.
University of Southern California.
«Demand Analysis of Eggs in South Africa».Når drivstoffprisene stiger brått, vil konsumentene typisk fortsette å fylle tanken når den går tom, men om prisene forblir høye over flere år, vil flere og flere konsumenter redusere sin etterspørsel etter drivstoff gjennom å skifte til kollektivtransport, kjøpe kjøretøy med lavere drivstofforbruk og andre.Agriculture and Agri-Food Canada.Om det innføres en avgift per enhet av dette godet, vil produsenten kunne øke prisen tilsvarende avgiften uten at mengden solgte enheter går ned, slik at konsumentene betaler avgiften i sin helhet.Og Rubinfeld, Daniel.Relativt uelastisk, nøytralelastisk og relativt elastisk etterspørsel Relativt uelastisk etterspørsel.På lang sikt vil den opprinnelige prisøkningen ha mindre og mindre påvirkning på etterspørselen etter biler etter hvert som den eksisterende bilparken blir utdatert og uansett må skiftes ut; etterspørselen blir mer prisuelastisk.Skatteoverveltning rediger rediger kilde Etterspørselens priselastisitet kan sammen med tilbudets priselastisitet (Els) benyttes til å beregne skatteoverveltningen (hvem som bærer «skattebyrden ved en avgift per enhet produsert og konsumert av et gode.Figuren til høyre er et eksempel på dette.Når det innføres en avgift på varen i dette markedet, skifter den blå tilbudskurven fra S til.Etterspørselens priselastisitet, også kalt egenpriselastisitet eller bare etterspørselselastisitet, er i mikroøkonomi et mål på prisfølsomhet.45 Etterspørselens og tilbudets priselastisitet er derfor sentrale faktorer når man innen velferdsøkonomi studerer hvordan skatte- og avgiftssystemet bør utformes for å gi minst mulig tap av samfunnsøkonomisk overskudd.Konsumentene vil kjøpe produktet samme hva det koster.D er etterspørselskurven, S er tilbudskurven uten avgift, og SA er tilbudskurven med avgift.Men hvis den er rask, vil et lite fall i pris føre til bare en liten endring i hans innkjøp.16 Jo flere og nærere eventuelle tilgjengelige substitutter er, desto større vil egenpriselastisiteten forventes å være, ettersom konsumentene da enkelt kan bytte fra et gode til et annet selv ved en liten prisendring; substitusjonseffekten er sterk.
I sistnevnte tilfelle er elastisiteten til hans etterspørsel liten.» b 2 Matematisk var Marshalls elastisitet basert på punktprismetoden, hvor man benytter derivasjon til å beregne elastisiteter.
Uten avgift blir prisen lik P og kvantum solgt lik.Diagrammene viser hvordan total inntekt (figuren under) endres langs en lineær etterspørselskurve (figuren over).9 Elastisiteten til etterspurt mengde av gode A når prisen på gode B endres, kalles etterspørselens krysspriselastisitet.Dette gjelder typisk for goder der verdien er bestemt ved lov, slik som fiat-penger : Ingen vil være villig til å betale mer enn 100 kroner for en hundrekronerseddel.24 25 Hvem som betaler rediger rediger kilde Etterspørselen bruker å være mer prisuelastisk i tilfeller hvor den som kjøper inn og konsumerer godet, ikke er den samme som betaler for det, slik som når en ansatt handler på arbeidsgivers regning; 19 når man ikke.Upper Saddle River: Pearson Education.«Alfred Marshall and Neoclassical Economics».En finner den optimale prisen der grenseinntekten er lik grensekostnaden: I K displaystyle I'K' Setter inn uttrykket for grenseinntekten som ble utledet i forrige avsnitt: P ( 1 1 E l d ) K displaystyle P,left(1dfrac 1El_dright)K' Dette kan så skrives om på følgende måte.Som følge av dette kan forholdet mellom etterspørselens priselastisitet og totalinntekt bli beskrevet for ethvert gode: Når etterspørselens priselastisitet for et gode er perfekt uelastisk (Eld 0 vil ikke prisendringer påvirke mengden etterspurt av godet; 41 en prisøkning vil bestandig føre til at totalinntekten øker.A b c Gillespie (2007.
Da er absoluttverdien av etterspørselens priselastisitet lik nøyaktig.Etterspurt mengde av gode A kan påvirkes av prisen på gode B dersom gode B er et substitutt eller et komplementært gode til gode.